NEW: 新作:《如何寫出好文章》(專著)、《情歸》(小說)、《中華民國能沖出百年宿命?》(專著)

中、西作家與作品表現的同異 11/3/2019 6:20:49 PM

《詩論與詩人》補遺(許之遠) 7/5/2019 4:51:15 AM

第九章:自學可成詩人 3/14/2019 11:49:10 PM

附錄2:陳新雄近體詩格律 3/14/2019 11:41:00 PM

附錄1:詩學的基本常識 3/14/2019 11:32:13 PM

第十章:詩的高妙與評詩 3/14/2019 11:27:42 PM

第八章:古今詩人的評析 3/14/2019 11:22:15 PM

附錄1:詩學的基本常識

 

古詩的異名輯並簡釋其意:

一曰歌:詠也。以聲吟詠上下,一說以曲合樂曰歌。

二曰謠:無章曲也。搖曳永誦之。

三曰吟:呻、歎也。歌誦亦曰吟。

四曰詠:歌也。長言也。永言也。

五曰唱:發歌曰唱、在口曰唱。

六曰歎:吟也。吟息也。

七曰操:把持也。名其曲曰操。

八曰曲:委曲也。曲度奏節也。

九曰哀:憫也。傷也。惟其所遭之窮也。

十曰怨:恨而不怒曰怨。見於詩歌曰怨辭。

十一曰愁:紓愁恨曰愁。

十二曰思:心有所思而發於歌詠也。

十三曰弄:猶操也。弄篷而和曰弄。

十四曰樂:言快樂曰樂。

十五曰引:說文象引弓之形。引而申之。義與敘同。

十六曰行:有暢發之義。行乎不得不行,止乎不得不止。

十七曰別:言離別。與近體詩送別留別不同;原別之痛、哀感動人。

十八曰辭:因其立辭之意,本通名也。漢武帝有秋風辭。

十九曰篇:命篇之意,亦通名也。

二十曰聯句:數人合作一詩;一二人句相連。

二十一曰集句:集古人成句為詩。

二十二曰口號:隨口宣號,草率速就,或曰口占。只宜近體短章。

二十三曰騷體:秋風辭之類;唐人為之曰騷體。

詩體以時代名稱分別:

季漢體:鄴中諸子以前及不入諸子之流者的詩之總稱。婉約間有悲怨。

建安體:漢獻帝年號,以曹氏父子及鄴中七子為主。文采與氣魄俱重。

黃初體:魏文帝年號,繼建安體餘緒。

太康體:晉武帝年代,二陸兩潘工詠物,堆砌排比,大異前人。

元嘉體:詩風至元嘉又變,以顏延之、謝靈運、江文通、鮑明遠等為代表。

永明體:齊武帝時代,凡齊、梁詩人均屬,古、近體轉變時代,休文有論詩八病。

齊梁體:通兩朝言。詞章之盛上掩建安,聲律下啟唐賢。

南北朝體:從魏至南北朝之周統稱,與齊梁體無異。

初唐體:猶襲陳隋之體,其後上官體、四傑體、沈宋諸公出,初唐體大備矣。

盛唐體:景雲以後至開元天寶之詩,以王孟李杜高岑等為代表,波瀾壯闊,登峰造極。

中唐體:肅代以後至元和詩,以十才子韋劉韓柳元白賈孟張王為首。

大歷體:十才子有至代宗大歷年間以下之中唐。杜少陵半作於大歷之世。詩風難以年代分。

元和體:憲宗時代以元白詩為主,又一例難以時代劃分。

晚唐體:自宣宗以後之詩,代表人物:溫李許趙皮陸諸人。宋代興,詩猶學晚唐者歸晚唐體。

宋初體:王元之林君復寇仲平、九僧、西崑諸家。

元佑體:哲宗時之蘇黃秦陳王曾張李屬之。

南宋體:陸范楊尤之詩。

弘正體:轉入明代弘治正德記年;何李七子、吳中四子及楊升庵諸人之詩。

嘉靖體:明世宗時王李七子之詩。

清初體:康熙中吳梅村、王洋漁、朱竹坨為代表之詩。

乾嘉體:乾隆、嘉慶時之詩。代表人物如沈歸愚、袁枚、蔣心餘、趙甌北諸人。

除上述較普及詩體,尚有歷代詩人領袖或名詩人,詩史每以其姓名、字號、官銜稱詩體。如《蘇李體》乃蘇子卿、李少卿合稱;《江鮑體》乃江淹、鮑照合稱;餘類推。一人體:如《太白體》、《少陵體》、《王右丞體》、《韓昌黎體》等類推,成體過多不盡舉。

取材自徐英著《詩法通微》(正中書局印行),經刪訂定。

 


2013年 許之遠 版權所有