NEW: 新作:《如何寫出好文章》(專著)、《情歸》(小說)、《中華民國能沖出百年宿命?》(專著)

中、西作家與作品表現的同異 11/3/2019 6:20:49 PM

《詩論與詩人》補遺(許之遠) 7/5/2019 4:51:15 AM

第九章:自學可成詩人 3/14/2019 11:49:10 PM

附錄2:陳新雄近體詩格律 3/14/2019 11:41:00 PM

附錄1:詩學的基本常識 3/14/2019 11:32:13 PM

第十章:詩的高妙與評詩 3/14/2019 11:27:42 PM

第八章:古今詩人的評析 3/14/2019 11:22:15 PM

附錄2:陳新雄近體詩格律

 

         漢詩的自然演變,可從《詩經》溯源;詩句的字數,以常規論,從四言而至七言;以形式論從天籟之古體而至沈、宋確定格律聲韻之近體詩,開唐代以詩取仕之門;近體詩歷一千五百年間成吾民族最普及之詩體。近年大陸學術界頗樂見發揚傳統詩教,民間詩社更蓬勃發展。故友陳新雄教授終身致力於聲韻之學,其晚年所編定之《詩詞作法入門》,在北美嘉惠初習詩詞者至多,所述遠較坊間同類書籍精嚴,遂風行一時。對近體詩格律聲韻之確定,尤足可為入門範本。為讀者對平仄聲易鑑別計,以下格律,以一為平聲代號,以∣為仄聲代號;以田為原平可仄代號,以十為原仄可平代號。特為初學詩詞者錄之如次:

一、五言絕句

五絕的平仄格式,以首句第二字為準,若首句第二字為平聲,我們就稱它為平起式,若第二字為仄聲就稱它為仄起式。平起式與仄起式又有首句入韻不入韻之差別,再加上平仄的變格,所以共有七種格式。分別敘於下:


〈一〉首句不入韻仄起式正格

十∣     ─ ∣   〈句〉,               〈韻〉。

         ∣∣  〈句〉,              〈韻〉。

〈二〉首句不入韻仄起式變格

                〈句〉,   ─ ─ ∣ ∣   ─ 〈韻〉。

─ ─       ∣ 〈句〉,                〈韻〉。

〈三〉首句不入韻平起式正格

      ∣∣  〈句〉,    ∣ ∣        〈韻〉。

十∣─       ∣〈句〉 ,       ∣∣      〈韻〉。

〈四〉首句不韻平起式變格

          ∣ 〈句〉,     ∣ ∣        〈韻〉。

           ∣〈句〉,               〈韻〉。

〈五〉首句入韻仄起式正格

   ∣ ∣         〈韻〉, ─     ∣∣ ─   〈韻〉。

         ∣ 〈句〉,   十 ∣∣         〈韻〉。

〈六〉首句入韻仄起式變格

  ∣∣ ─        〈韻〉,       ∣∣ ─   〈韻〉。

       ∣ ─  ∣〈句〉,    ∣∣         〈韻〉。

〈七〉首句入韻平起式正格

   ─ ∣ ∣ ─   〈韻〉,    ∣ ∣ ─     〈韻〉。

   ∣ ─     ∣〈句〉, ─     ∣∣─     〈韻〉。


二、七言絕句


         王力先生根據統計,認定七言絕句與七言律詩,皆以首句入韻為正例,個人的看法,這點與王先生略有不同,因為絕句是四句二韻,律詩則八句四韻,這是常態,首句入韻不入韻本不重要,只是後人為了騁才,而多押一韻,限制更加嚴格而已。正因為首句押韻是不重要的,所以首句的韻才允許借用鄰韻,而有孤雁入群格等的押韻格式出現。現在把七言絕句的平仄格式列下:

〈一〉首句不入韻仄起式正格

  ∣ 田         ∣ ∣〈句〉, 田               ─〈韻〉。

             ∣ 〈句〉, 十         ∣ ∣    〈韻〉。

〈二〉首句不入韻仄起式變格

   ∣ ─           ∣ 〈句〉,田        ∣∣     ─ 〈韻〉。

               ∣ 〈句〉,十             ─ 〈韻〉。

〈三〉首句不入韻平起式正格

                ∣〈句〉, 十 ∣            ─〈韻〉。

              ∣ 〈句〉,田          ∣ ─   ─ 〈韻〉。

 

〈四〉首句不入韻平起式變格

       ∣ ─      ∣ 〈句〉,十 ∣ ─         ∣ ─   〈韻〉。

       ─ ∣     ∣〈句〉, 田        ∣ ∣ ─      〈韻〉。

〈五〉首句入韻仄起式正格   

  ∣ ─      ∣∣    〈韻〉。 田       ∣∣         〈韻〉。

      ∣ ─       ∣〈句〉,十           ∣∣    〈韻〉。

〈六〉首句入韻仄起式變格

無變格〈七〉首句入韻平起式正格

      十 ∣∣        〈韻〉。    ∣ ─      ∣∣    〈韻〉。

             ∣∣〈句〉, 田         ∣∣       〈韻〉。

〈八〉首句入韻平起式變格

       ∣∣        〈韻〉。             ∣∣ ─ 〈韻〉。

∣ ∣ ─         ∣〈句〉,          ∣ ∣        〈韻〉。       

三、五言律詩

五言律詩以首句不押韻為正例,因此只逢偶句用韻,全首共押四韻,所以八句四韻者是也。以首句入韻者為變例,這樣就有五韻,因為第一句起韻,本來是可以不必要押韻的,因為這層關係,所以後來的詩人就把第一句的韻以鄰韻相押,這就叫作「孤雁入群」格,有些詩人照此變通,把最後一句押鄰韻,這就叫作「孤雁出群」格。至於律詩的平仄,形式上看去是絕句的加倍,所以格律上也是由兩首絕句合併而成,不過該黏的時候要黏,該對的時候要對,不可失黏失對就是了。五言律詩可以有八種形式。分別介紹於後:

〈一〉首句不入韻仄起式正格

十 ∣ ─  ─ ∣〈句〉,            ─ ∣∣─  〈韻〉。

      ∣∣ 〈句〉 ,       十 ∣∣─    〈韻〉。

十∣─      〈句〉,            ─ ∣∣─  〈韻〉。

    ─ ∣∣〈句〉,         十 ∣∣ ─    〈韻〉。

〈二〉首句不入韻仄起式變格

十 ∣ ─      〈句〉,             ∣∣ ─   〈韻〉。

    ∣ ─   ∣ 〈句〉,         ∣ ∣ ─      〈韻〉。

十 ∣ ─    ∣ 〈句〉,           ─ ∣ ∣ ─    〈韻〉。

    ∣ ─     〈句〉,        ∣∣ ─      〈韻〉。


〈 三〉首句入韻仄起式正革

十 ∣∣ ─      〈韻〉。       ─ ∣∣─      〈韻〉。

      ∣∣〈句〉,      十 ∣∣─         〈韻〉。

十 ∣─    ∣〈句〉,           ∣∣─        〈韻〉。

      ∣∣   〈句〉,    十 ∣∣          〈韻〉。

〈四〉首句入韻仄起式變格

十 ∣∣ ─        〈韻〉。      ─ ∣∣         〈韻〉。

   ─ ∣  ─∣     〈句〉,  十 ∣ ∣           〈韻〉。

十 ∣ ─          〈句〉,      ∣∣         〈韻〉。

       ─ ∣     〈句〉,  十 ∣ ∣           〈韻〉。

〈五〉首句不入韻平起式正格

    ─ ∣∣     〈句〉,    ∣∣ ─         〈韻〉。

十∣ ─          〈句〉,        ∣∣       〈韻〉。

    ─ ∣∣     〈句〉,   十 ∣ ∣ ─         〈韻〉。

十∣           〈句〉,       ∣∣         〈韻〉。

 

 〈六〉首句不入韻平起式變格

  ─∣ ─ ∣        〈句〉,    ∣∣           〈韻〉。

  ∣─           〈句〉,      ∣∣ ─      〈韻〉。

   ─ ∣  ─ ∣      〈句〉,   十 ∣∣ ─         〈韻〉。

  ∣ ─  ─ ∣       〈句〉,      ∣∣         〈韻〉。


〈七〉首句入韻平起式正格

   ─∣∣           〈句〉,  十 ∣∣           〈韻〉。

      ─ ∣       〈句〉,    ─ ∣∣         〈韻〉。

      ∣∣       〈句〉,    ∣∣ ─          〈韻〉。

十∣     ─ ∣       〈句〉,      ∣∣         〈韻〉。

〈 八〉首句入韻平起式變格

     ∣∣         〈韻〉,  十 ∣∣ ─         〈韻〉。

  ∣ ─           〈句〉,       ∣∣ ─       〈韻〉。

               〈句〉, 十∣∣ ─          〈韻〉。

              〈句〉,     ─∣∣ ─        〈韻〉。

四、七言律詩

        七言律詩也是四句八韻為正例,首句入韻應為變例,除首句入韻外,其餘都是逢偶句押韻。七律的平仄也可按首句入韻與不入韻而分為兩大類,再按仄起式與平起式而加上正格與變格之差異,亦有八種平仄格式,分別說明如下:

〈 一〉首句不入韻仄起式正格

             ∣∣  〈句〉,           ∣∣─   ─〈韻〉。

      十 ∣─   ─ ∣  〈句〉,     十∣        十∣ ─   〈韻〉。

              ∣∣〈句〉,            ∣∣ ─   ─〈韻〉。

      十∣       ∣ 〈句〉,    十 ∣        十∣ ─ 〈韻〉。

〈二〉首句不入韻仄起式變格

十 ∣        ∣ ─     〈句〉,         十 ∣∣     ─〈韻〉。

        ∣─       〈句〉,   十 ∣       ─ 十∣ ─  〈韻〉。

  ∣ ─      ─ ∣   〈句〉,          十∣∣      ─〈韻〉。

      十 ∣         〈句〉, 十   ∣ ─      十∣ ─ 〈韻〉。

〈三〉首句不入韻平起式正格

      十∣─     ∣ 〈句〉,       ∣ ─      十∣    〈韻〉。

             ∣∣  〈句〉,       十 ∣∣ ─     〈韻〉。

             ─ ∣  〈句〉,  十 ∣        十∣  ─ 〈韻〉。

           ─ ∣∣  〈句〉,           ∣∣     ─〈韻〉。

〈四〉首句不入韻平起式變格

        ∣ ─       〈句〉, 十        ─ 十∣   ─ 〈韻〉。

          ∣ ─  ∣ 〈句〉,           ∣∣ ─   ─ 〈韻〉。

        ∣ ─   ─ ∣  〈句〉, 十 ∣         十 ∣ ─  〈韻〉。

十 ∣ ─   ─ ∣      〈句〉,          十∣∣        〈韻〉。

〈五〉首句入韻仄起式正格

十∣          一 〈韻〉,       十 ∣ ∣ 一    〈韻〉。

    十∣      ∣〈句〉,           十 ∣  一 〈韻〉。  

  ∣ 田     一 ∣ ∣〈句〉,               一 〈韻〉。

    十∣      ∣〈句〉,           十 ∣  一 〈韻〉。 

〈六〉首句入韻仄起式變格

 變格無例

〈七〉首句入韻平起式正格

        ∣∣       〈韻〉,   十 ∣       十∣ ─  〈韻〉。

  ∣ 田         ∣∣   〈句〉,    田 ─    ∣∣ ─     〈韻〉。

              ∣ 〈句〉,     ∣ ─   ─ 十 ∣  ─ 〈韻〉。

           ∣∣  〈句〉,         十 ∣∣     ─〈韻〉。

〈八〉  首句入韻平起式變格

      十∣∣      ─ 〈韻〉,      ∣ ─      十∣ ─   〈韻〉。

十 ∣             〈句〉,         十 ∣∣ ─     〈韻〉。

        ∣ ─   ─ ∣ 〈句〉,     ∣ ─     十 ∣ ─   〈韻〉。

十 ∣             〈句〉,          ∣∣ ─     〈韻〉。

〈三〉首句不入韻平起式正格

      十∣─     ∣ 〈句〉,       ∣ ─      十∣    〈韻〉。

             ∣∣  〈句〉,       十 ∣∣ ─     〈韻〉。

             ─ ∣  〈句〉,  十 ∣        十∣  ─ 〈韻〉。

           ─ ∣∣  〈句〉,           ∣∣     ─〈韻〉。

〈四〉首句不入韻平起式變格

        ∣ ─       〈句〉, 十        ─ 十∣   ─ 〈韻〉。

          ∣ ─  ∣ 〈句〉,           ∣∣ ─   ─ 〈韻〉。

        ∣ ─   ─ ∣  〈句〉, 十 ∣         十 ∣ ─  〈韻〉。

十 ∣ ─   ─ ∣      〈句〉,          十∣∣        〈韻〉。

〈五〉首句入韻仄起式正格

十∣          一 〈韻〉,       十 ∣ ∣ 一    〈韻〉。

    十∣      ∣〈句〉,           十 ∣  一 〈韻〉。  

  ∣ 田     一 ∣ ∣〈句〉,               一 〈韻〉。

    十∣      ∣〈句〉,           十 ∣  一 〈韻〉。 

〈六〉首句入韻仄起式變格

 變格無例

〈七〉首句入韻平起式正格

        ∣∣       〈韻〉,   十 ∣       十∣ ─  〈韻〉。

  ∣ 田         ∣∣   〈句〉,    田 ─    ∣∣ ─     〈韻〉。

              ∣ 〈句〉,     ∣ ─   ─ 十 ∣  ─ 〈韻〉。

           ∣∣  〈句〉,         十 ∣∣     ─〈韻〉。

〈三〉首句不入韻平起式正格

      十∣─     ∣ 〈句〉,       ∣ ─      十∣    〈韻〉。

             ∣∣  〈句〉,       十 ∣∣ ─     〈韻〉。

             ─ ∣  〈句〉,  十 ∣        十∣  ─ 〈韻〉。

           ─ ∣∣  〈句〉,           ∣∣     ─〈韻〉。

〈四〉首句不入韻平起式變格

        ∣ ─       〈句〉, 十        ─ 十∣   ─ 〈韻〉。

          ∣ ─  ∣ 〈句〉,           ∣∣ ─   ─ 〈韻〉。

        ∣ ─   ─ ∣  〈句〉, 十 ∣         十 ∣ ─  〈韻〉。

十 ∣ ─   ─ ∣      〈句〉,          十∣∣        〈韻〉。

〈五〉首句入韻仄起式正格

十∣          一 〈韻〉,       十 ∣ ∣ 一    〈韻〉。

    十∣      ∣〈句〉,           十 ∣  一 〈韻〉。  

  ∣ 田     一 ∣ ∣〈句〉,               一 〈韻〉。

    十∣      ∣〈句〉,           十 ∣  一 〈韻〉。 

〈六〉首句入韻仄起式變格

 變格無例

〈七〉首句入韻平起式正格

        ∣∣       〈韻〉,   十 ∣       十∣ ─  〈韻〉。

  ∣ 田         ∣∣   〈句〉,    田 ─    ∣∣ ─     〈韻〉。

              ∣ 〈句〉,     ∣ ─   ─ 十 ∣  ─ 〈韻〉。

           ∣∣  〈句〉,         十 ∣∣     ─〈韻〉。


2013年 許之遠 版權所有